Kasulatan ng Sangla-tira

Kasulatan ng Sangla-tira free legal template

Use this free template – Kasulatan ng Sangla-tira.

What is Sanlang Tira?

The owner of a house will “pawn” (sanla) his house to you. You will be to live in the house ‘rent free’ for a duration of time. You and the owner will have a notarized contract stating the terms of the pawning. The owner will reimburse the loaned money at the end of the contract and you will then hand over the house to its owner.

To use this free sample template, simply fill out the blank spaces and edit the document with the relevant information, print it out, and sign below.

ALAMIN NG LAHAT SA PAMAMAGITAN NITO:

Ang KASULATANG ito ay pinagkasunduan at isinagawa sa pagitan nina:

PEDRO MENDOZA, nasa hustong gulang, may-asawa at nakatira sa No. 18 Zobel Roxas Street, San Antonio, Makati City na sa kasulatang ito ay tinaguriang NAGSANGLA;

at

BOY DE LA CRUZ, nasa hustong gulang, may asawa, at nakatira sa No. 19 Estrella Street, San Lorenzo, Makati City na sa kasulatang ito ay tinaguriang PINAGSANGLAAN;

NAGPAPATUNAY

Na ang NAGSANGLA ay humiram sa PINAGSANGLAAN ng halagang DALAWANGDAAN LIBONG PISO (Php200,000.00) na tinanggap at sumakamay ng NAGSANGLA ngayong ika-5 ng Nobyembre 2022 na pinapatunayan ng kanyang lagda dito. Ang nasabing pagkakautang ay babayaran pagkatapos ng isang taon o sa ika-5 ng Nobyembre 2023.

Bilang panagot sa nasabing pagkakautang, isinasangla ng NAGSANGLA ang isang apartment unit na sarili niyang pag-aari na matatagpuan sa No. 19 Estrella Street, San Lorenzo, Makati City.

Ang nasabing apartment ay tunay na pagmamay-ari ng NAGSANGLA at walang ibang utang o sanlang pinanagutan.

Sakaling mabayaran ng NAGSANGLA ang nasabing pagkakautang sa itinakdang panahon, ang kasulatang ito ay mawawalan ng bisa at saysay. Subalit kung hindi naman niya ito magawang bayaran, ang Kasulatang ito ay iiral at ipapatupad sa kaparaanang itinatakda ng batas.

Maaaring i-renew ang kasulatang ito ng naaayon sa mapagkasunduan ng NAGSANGLA AT PINAGSANGLAAN.

SA KATUNAYAN NG LAHAT, ang magkabilang panig ay lumagda sa kasulatang ito ngayong ika-4 ng Nobyembre 2021 sa Lungsod ng Makati.

If you found this template for Kasulatan ng Sangla-tira useful, you might also be interested in: Offer to Purchase Real Estate